Att bli Champion!

Prisbeteckningar
Utmärkelser betecknas med följande färger
Kvalitetsbedömning  Konkurrensbedömning Bästa hane/tik
Excellent röd Placering 1 röd Certifikat blå/gul
Very Good blå Placering 2 blå Reservcertifikat ljusblå
Good gul Placering 3 gul Championat röd/grön
Sufficient grön Placering 4 grön CACIB/CACIOB/CACIAG vit
Ck rosa     reserv-CACIB/-CACIOB/-CACIAG orange
Hp lila     BIR röd/gul
  BIM grön/vit

BIG

BIS
BIG-1 röd BIS-1 röd/vit
BIG-2 blå BIS-2 blå/vit
BIG-3 gul BIS-3 gul/vit
BIG-4 grön BIS-4 grön/vit
 

Certificat d´Aptitude au Championnat International de Beauté (CACIB)

Vid internationella utställningar ska hanhund och tik, var för sig tävla, om internationellt utställningscertifikat, CACIB och reserv-CACIB.
CACIB kan föreslås till bästa hund i Bästa hanhunds- respektive Bästa tikklass, som är berättigad att tävla om CACIB. Reserv-CACIB kan föreslås till näst bästa hund i Bästa hanhunds- respektive Bästa tikklass som är berättigad att tävla om CACIB.
FCI bekräftar inte CACIB som föreslagits hund vilken;

• redan tilldelats någon av titlarna IntUCh/C.I.B./C.I.E. av FCI
• saknar 3 generationer föräldradjur registrerad i av FCI godkänd stambok.

Hund som deltar i junior- eller veteranklass äger inte rätt att tävla om CACIB.
Obs! FCI är den organisation som slutligt bestämmer om utdelande av CACIB.
 

Certifikat & R-Certifikat

Certifikat utdelas alltid i bästa hanhunds-/bästa tikklass till bästa hund som är berättigad att tävla om certifikat. Det delas endast ut ett (1) certifikat per kön. För att få ta emot Cert krävs uppfyllande av provmerit.
Utöver detta utdelas ett (1) reservcertifikat per kön (till näst bästa hund som är berättigad att tävla om certifikat). För att ta emot R-Cert krävs uppfyllande av provmerit.
Kravet på provmerit är detsamma som kravet för deltagande i bruksklass.
Om ingen av de fyra placerade hundarna i bästa hanhunds- eller bästa tikklass är berättigad att tävla om certifikat, delas certifikat ut till den domaren anser bäst av de oplacerade hundarna och reservcertifikat till den domaren anser vara näst bäst av de oplacerade hundarna i bästa hanhunds-/bästa tikklass, som uppfyller krav på provmerit.
Förhindrade att tävla om certifikat är:
  • Svensk utställningschampion
  • Hund/Tik som erhållit för svenskt utställningschampionat erforderliga certifikat
  • Hund/Tik som inte uppfyller kravet för provmerit

Det åligger utställaren att meddela ringsekreteraren om berörd hund inte är berättigad
att tävla om certifikat.

Obs! Minst ett av certifikaten ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader och en dag.
 

Bruksklass (bkl)
Följande krav gäller för deltagande i bruksklass:
Godkänd lägre klass vid SBKs bruksprov eller
Godkänt vallhundsprov eller
Godkänd som draghund (DRH II) eller
BSL 2 eller
Tjänstehundcertifikat eller
IPO I eller
VPG I.
Utlandsägd hund som innehar Working class certificate (wcc) äger rätt att deltaga i bruksklass.
 
För att erhålla titeln Svensk Utställningschampion (SE UCH) krävs:
a) Tre certifikat i Sverige utdelade av minst två domare.
Minst ett av certifikaten ska ha utdelats vid officiell utställning inom SBKs organisation. Minst ett av certifikaten ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader och en dag.
Godkänt vallhundsprov eller
Betyget uppflyttad till högre klass vid SBKs bruksprov eller
Godkänd som draghund (DRH II) eller
Tjänstehundcertifikat (TJH) eller
IPO I med betyget tillfredställande eller
VPG I med betyget tillfredställande eller
BSL 3 med betyget tillfredställande.

b)
Två certifikat på utställning i Sverige utdelade av två domare.
Minst ett av certifikaten ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader och en dag.
Ett certifikat på SBKs bruksprov eller
Ett certifikat på dragprov.
 
SE UCh, tilläggskrav för utländsk champion
Hund som redan uppnått av SKK godkänt nationellt utställningschampionat i utomnordiskt land tilldelas titeln svensk utställningschampion:

• då hunden erövrat ett certifikat i Sverige tidigast när hunden uppnått åldern 24   månader och en dag.
• provmerit ska vara uppfyllda enligt krav för SE UCh (se ovan)

Hund som redan uppnått godkänt nationellt utställningschampionat i något nordiskt land tilldelas titeln svensk utställningschampion:

• då hunden erövrat ett certifikat i Sverige oavsett ålder
• provmerit ska vara uppfyllda enligt krav för SE UCh. (se ovan)

Nordiskt utställningschampionat, Nord UCh
Tilldelas hund som erhållit godkänt utställningschampionat i tre av de nordiska länderna.
Utländska provmeriter
Åberopas för svenskt utställningschampionat utländska provmeriter ska dessa, av den
svenska specialklubben, bedömas likvärdiga med de meriter som krävs enligt ovanstående
bestämmelser för att få tillgodoräknas.
International Beauty Champion C.I.B (motsvarar tidigare Int UCh)
Två CACIB utdelade i två länder av två domare samt bruksprovsmerit (se SE UCh ovan).
Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIB.
International Show Champion C.I.E
Fyra CACIB utdelade i minst tre länder av minst tre domare.
Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIB
Svenskt bruksprovschampionat, SE BCh
a)
Tre certifikat på SBKs bruksprov, kategori: spår, sök, rapport, skydd, patrullhund.
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning.

b) Två certifikat på SBKs bruksprov, kategori: spår, sök, rapport, skydd, patrullhund.
Ett certifikat efter 15 månaders ålder på utställning
Svenskt bruksprovschampionat, IPO, SE B(IPO)Ch
a)
Tre certifikat på IPO-prov arrangerat av SBK. Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på officiell utställning.

b) Två certifikat på IPO-prov arrangerat av SBK. Ett certifikat efter 15 månaders ålder på utställning
Nordiskt bruksprovschampionat, Nord BCh
Tilldelas hund som erhållit godkänt bruksprovschampionat i tre av de nordiska länderna.
International Working Champion C.I.T (motsvarar tidigare Int BCh)
Tilldelas hund som erhållit två CACIT utdelade i två länder av två domare.
För att få tävla om CACIT vid internationellt prov ska hunden, innan deltagande sker, ha
erhållit lägst Very good eller 2:a pris i kvalitetsbedömning på internationell utställning
vid lägst 15 månaders ålder i bruksklass eller öppen klass.

Icke rasspecifika championat
Utdelas endast till hund registrerad i SKK eller erkänd utländsk kennelklubbs register.

Svenskt agilitychampionat, SE AgCh
Tre certifikat erövrade i officiell agilityklass III på tävling i Sverige. Ett certifikat ska vara erhållet efter 2007-01-01.
Intyg om godkänd testikelstatus.
Svenskt agilitychampionat hopp, SE Ag(hopp)Ch
Tre certifikat erövrade i officiell hoppklass III på tävling i Sverige. Ett certifikat ska vara erhållet efter 2007-01-01.
Intyg om godkänd testikelstatus.
Nordiskt agilitychampionat, Nord AgCh
Godkänt agilitychampionat i tre av de nordiska länderna.
International Agility Champion, C.I.AG (motsvarar tidigare Int AgCh)
Två CACIAG, utdelade i två olika länder för två domare.
Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIAG. Lägst Very good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på internationell utställning.
Svenskt dragprovschampionat, SE DragCh
Tre certifikat på dragprov anordnade av Svenska Brukshundklubben. Ett av certifikaten kan vara taget inom linkörning. Minst ett av certifikaten ska vara erhållet efter 2007-01-01.
Intyg om godkänd testikelstatus.
Svenskt freestylechampionat, SE FreeCh
Tre certifikat erövrade i officiell freestyleklass III på tävling i Sverige.
Intyg om godkänd testikelstatus.
Svenskt IPO-FH championat, SE IPO-FHCh
Tre certifikat på Svenska Brukshundklubbens IPO prov, kategori IPO-FH.
Intyg om godkänd testikelstatus.
Svenskt patrullhundschampionat, SE PtrhCh
Tre certifikat på Svenska Brukshundklubbens bruksprov, kategori Patrullhund.
Intyg om godkänd testikelstatus.
Svenskt rapportprovschampionat, SE RpCh
Tre certifikat på Svenska Brukshundklubbens bruksprov, kategori Rapport.
Ett certifikat ska vara erhållet efter 2007-01-01. Intyg om godkänd testikelstatus.
Svenskt räddningshundschampionat, SE RdhCh
Tre certifikat på Svenska Brukshundklubbens IPO prov, kategori IPO-R.
Intyg om godkänd testikelstatus.
Svenskt spårprovschampionat, SE SpCh
Tre certifikat på Svenska Brukshundklubbens bruksprov, kategori Spår.
Ett certifikat ska vara erhållet efter 2007-01-01.
Intyg om godkänd testikelstatus.
Svenskt sökprovschampionat, SE SöCh
Tre certifikat på Svenska Brukshundklubbens bruksprov, kategori Sök.
Ett certifikat ska vara erhållet efter 2007-01-01.
Intyg om godkänd testikelstatus.
Svenskt vallhundschampionat, SE (vallhunds)Ch
Tre certifikat vid vallhundsprov i Sverige.
Ett av certifikaten ska vara erhållet efter 2012-01-01. Intyg om godkänd testikelstatus.
Svenskt lydnadschampionat, SE LCh
Tre 1:a pris i elitklass på lydnadsprov i Sverige.
Ett 1:a pris ska vara erhållet efter 2007-01-01. Intyg om godkänd testikelstatus.
Nordiskt lydnadschampionat, Nord LCh
Godkänt lydnadschampionat i tre av de nordiska länderna.
International Obedience Champion, C.I.OB (motsvarar tidigare Int LCh)
Två CACIOB utdelade i två länder av två domare.
Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIOB. Lägst Very good eller 2:a pris i kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på internationell utställning.
Svenskt viltspårprovschampionat, SE VCh
Tre 1:a pris i öppen klass, utdelade av minst två domare.
Intyg om godkänd testikelstatus.
För hund som före 2010-07-01 innehar minst tre 1:a pris i öppenklass på rörligt viltspårsprov, men saknar 1:a pris på ordinarie viltspår, krävs ytterligare ett 1:a pris i öppenklass efter 2010-07-01 oavsett provform. En av de i championatet ingående meriterna ska alltid ha erörvrats efter det att championattiteln införts för rasen.
Nordiskt viltspårprovschampionat, Nord VCh
Godkänt viltspårprovschampionat i tre av de nordiska länderna.
 

Tillbaka till dokumenten