H-kullens stamtavla (f: 2012-06-25 2+5

Hoi Sepke of the Border River "Runar"
HD-A
ED-0/0
Fulltandat saxbett
MH 1a skotten
CK, BIM, BIR, Flertalet BIG och BIS plac,
N-Cert
 
WW-02, W-02,-04 NLCH
Zorax van de Duvetorre
IPOIII
Xwoest van de Duvetorre
Fr, Lux & NL CH 
Sheena van de Duvetorre
JW-04, W-04,-07 CW-06, NL CH 
Tove Fryske fan’e Rispinge 

 
BW-02, V1, NL CH
Van de Baarbeekhoeve Yro
NL CH
Iris fan é Rispinge

Vajert Brizna
HD - A
AD - 0/0
Fulltandat saxbett
MH 1a skotten
CK, BIR, BIS-4 (rasspecial), N-Cert

NLCH, INTUCH
LongFields Boyo Baldwin
DKUCH
Pelsens Tazan II
NLCH-LUXCH, World Winner 2003
Yentl van de Schranshoeve
FIN V-06, FIN V-07
Vajert Daphne
 
SchH 2, IPO 3, BH, VPG 3, VDH-CH
Derrick Von Der Schillingswarthe
SV-02 NordV-03
Vajert Inja

Tillbaka till H-kullen